Schiedel Zliv 53/UB, 30/UB

              
Schiedel Zliv 54/UB, vlevo 50/UB.
50/UB.
V pozadí 30/ UB.
V pozadí 155/1 .
Schiedel Zliv 30/UB.
Vlevo 54/UB a vpravo 50/UB.