National instruments 32/1, Konrad-Celtis-strasse 79, Mnichov- SRN